Bhavishya Pvt. ITI Guhala
9413434160
bhavishayaiti@gmail.com
Bhavishya Pvt. ITI Guhala

State Directorate

Name of Directorate : Directorate Of Technical Education Jodhpur(Raj.)
Address of Directorate: W-6 Residency Road Gaurav Path Jodhpur(Raj.)
Contact Number : 0291-2434395
Mobile Number :  
Fax Number : 0291-2430398
Email Address : dte_raj@yahoo.com